Libgdx – Đuổi Hình Bắt Chữ

Cấu trúc game:

A. Khởi tạo project LibgDX:

-Chạy công cụ libgdx setup

-Cấu hình dự án libgdx setup

Tạo dự án:

B.Cấu trúc thư mục

+assets:

Để lưu chữ tất cả tài nguyên của trò chơi như hình ảnh, font chữ.

+cấu trúc package:

package com.example.duoihinhbatchu1

IDButton:

package com.example.duoihinhbatchu1;

public class IDButton {
  private int idAnwser, idPick;

  public IDButton(int idPick, int idAnwser) {
    this.idAnwser = idAnwser;
    this.idPick = idPick;
  }

  public int getIdPick() {
    return idPick;
  }

  public int getIdAnwser() {
    return idAnwser;
  }
}

MainActivity:

package com.example.duoihinhbatchu1;

import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;

import android.content.Intent;
import android.os.Bundle;
import android.view.View;

public class MainActivity extends AppCompatActivity implements View.OnClickListener {
  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_main);

    findViewById(R.id.btn_play).setOnClickListener(this);
  }

  @Override
  public void onClick(View view) {
    startActivity(new Intent(this,PlayActivity.class));
  }
}

PlayActivity:

package com.example.duoihinhbatchu1;

import android.app.Activity;
import android.os.Bundle;
import android.os.Handler;
import android.os.Message;
import android.view.LayoutInflater;
import android.view.View;
import android.widget.Button;
import android.widget.ImageView;
import android.widget.LinearLayout;
import android.widget.TextView;
import android.widget.Toast;

import java.util.ArrayList;
import java.util.Collections;
import java.util.List;
import java.util.Random;

public class PlayActivity extends Activity {
  private static final int CHECK_ANWSER = 0;
  private static final int GAME_OVER = 1;
  private int heart;
  private int point;
  private Handler handler;
  private Button btntiep;
  private TextView txtHeart;
  private TextView txtPoint;
  private ImageView imgPicture;
  private LinearLayout lnAnwser1, lnAnwser2, lnCh1, lnCh2;
  private List<Question> listQuestions;
  private Random random;
  private int i = 0;
  private int pst = 0;
  private String dapan;
  private List<IDButton> listChar;

  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_play);
    initComponets();
    makeQuestion();
    handler = new Handler() {
      @Override
      public void handleMessage(Message msg) {
        super.handleMessage(msg);
        switch (msg.what) {
          case CHECK_ANWSER:
            if (checkAnwser()) {
              Toast.makeText(PlayActivity.this, "Thiên tài !", Toast.LENGTH_SHORT).show();
              point += 100;
              txtPoint.setText(point + "");
              for (int i = 16; i < dapan.length() + 16; i++) {
                ((Button) findViewById(i)).setBackgroundResource(R.drawable.ic_tile_true);
                ((Button) findViewById(i)).setClickable(false);
              }
              btntiep.setVisibility(View.VISIBLE);
            } else {
              heart--;
              txtHeart.setText(heart + "");
              if (heart <= 0) {
                handler.sendEmptyMessage(GAME_OVER);
                return;
              }
              Toast.makeText(PlayActivity.this, "Đáp án sai !", Toast.LENGTH_SHORT).show();

              for (int i = 16; i < dapan.length() + 16; i++) {
                ((Button) findViewById(i)).setBackgroundResource(R.drawable.ic_tile_false);
              }
              if (heart <= 0) {
                handler.sendEmptyMessage(GAME_OVER);
              }

            }
            break;
          case GAME_OVER:
            Toast.makeText(PlayActivity.this, "GAME OVER", Toast.LENGTH_SHORT).show();
            finish();
            break;
          default:
            break;
        }
      }
    };
  }

  private void makeQuestion() {
    Question qs = listQuestions.get(i);
    dapan = qs.getContext();
    LayoutInflater inflater = LayoutInflater.from(this);
    if (dapan.length() > 8) {
      for (int i = 0; i < 8; i++) {
        Button view = (Button) inflater.inflate(R.layout.item_btn_anwser, lnAnwser1, false);
        view.setId(16 + i);
        lnAnwser1.addView(view);
        view.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
          @Override
          public void onClick(View view) {
            if (((Button) view).getText() != "") {
              ((Button) view).setText("");
              for (int i = 0; i < listChar.size(); i++) {
                if (listChar.get(i).getIdAnwser() == view.getId()) {
                  ((Button) findViewById(listChar.get(i).getIdPick())).setVisibility(View.VISIBLE);
                  listChar.remove(i);
                  break;
                }
              }
              pst--;
              for (int i = 16; i < dapan.length() + 16; i++) {
                ((Button) findViewById(i)).setBackgroundResource(R.drawable.ic_anwser);
              }
            }
          }
        });
      }
      for (int i = 8; i < dapan.length(); i++) {
        Button view = (Button) inflater.inflate(R.layout.item_btn_anwser, lnAnwser2, false);
        view.setId(16 + i);
        lnAnwser2.addView(view);
        view.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
          @Override
          public void onClick(View view) {
            if (((Button) view).getText() != "") {
              ((Button) view).setText("");
              for (int i = 0; i < listChar.size(); i++) {
                if (listChar.get(i).getIdAnwser() == view.getId()) {
                  ((Button) findViewById(listChar.get(i).getIdPick())).setVisibility(View.VISIBLE);
                  listChar.remove(i);
                  break;
                }
              }
              pst--;
              for (int i = 16; i < dapan.length() + 16; i++) {
                ((Button) findViewById(i)).setBackgroundResource(R.drawable.ic_anwser);
              }
            }
          }
        });
      }
    } else {
      for (int i = 0; i < dapan.length(); i++) {
        Button view = (Button) inflater.inflate(R.layout.item_btn_anwser, lnAnwser1, false);
        view.setId(16 + i);
        lnAnwser1.addView(view);
        view.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
          @Override
          public void onClick(View view) {
            if (((Button) view).getText() != "") {
              ((Button) view).setText("");
              for (int i = 0; i < listChar.size(); i++) {
                if (listChar.get(i).getIdAnwser() == view.getId()) {
                  ((Button) findViewById(listChar.get(i).getIdPick())).setVisibility(View.VISIBLE);
                  listChar.remove(i);
                  break;
                }
              }
              pst--;
              for (int i = 16; i < dapan.length() + 16; i++) {
                ((Button) findViewById(i)).setBackgroundResource(R.drawable.ic_anwser);
              }
            }
          }
        });
      }
    }
    imgPicture.setImageResource(qs.getId());

    String[] kt = {"a", "b", "c", "d", "e", "g", "h", "i", "k", "l", "m", "n", "o", "u", "q", "p", "r", "s", "t", "y", "v", "x"};
    List<String> tl = new ArrayList();

    for (int i = 0; i < dapan.length(); i++) {
      tl.add(dapan.charAt(i) + "");
    }

    for (int i = 0; i < 16 - dapan.length(); i++) {
      tl.add(kt[random.nextInt(kt.length)]);
    }
    Collections.shuffle(tl);

    for (int i = 0; i < 8; i++) {
      Button view = (Button) inflater.inflate(R.layout.item_btn, lnCh1, false);
      view.setId(i);
      view.setText(tl.get(i));
      lnCh1.addView(view);
      view.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
        @Override
        public void onClick(View view) {
          if (pst < dapan.length()) {
            Button btn = (Button) view;
            addChar(btn.getId(), btn.getText().toString());
            btn.setVisibility(View.INVISIBLE);
          }
        }
      });
    }
    for (int i = 8; i < 16; i++) {
      Button view = (Button) inflater.inflate(R.layout.item_btn, lnCh2, false);
      view.setId(i);
      view.setText(tl.get(i));
      lnCh2.addView(view);
      view.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
        @Override
        public void onClick(View view) {
          if (pst < dapan.length()) {
            Button btn = (Button) view;
            addChar(btn.getId(), btn.getText().toString());
            btn.setVisibility(View.INVISIBLE);
          }
        }
      });
    }
  }

  private void initComponets() {
    listChar = new ArrayList();
    heart = 5;
    point = 0;
    random = new Random();

    btntiep = (Button) findViewById(R.id.btn_tiep);
    btntiep.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
      @Override
      public void onClick(View view) {
        newQuestion();
      }
    });
    imgPicture = (ImageView) findViewById(R.id.img_picture);
    lnAnwser1 = (LinearLayout) findViewById(R.id.anwser1);
    lnAnwser2 = (LinearLayout) findViewById(R.id.anwser2);
    lnCh1 = (LinearLayout) findViewById(R.id.ln_3);
    lnCh2 = (LinearLayout) findViewById(R.id.ln_4);
    txtHeart = (TextView) findViewById(R.id.txt_heart);
    txtPoint = (TextView) findViewById(R.id.txt_point);

    txtHeart.setText(heart + "");
    txtPoint.setText(point + "");

    listQuestions = new ArrayList<>();
    listQuestions.add(new Question(R.drawable.aomua, "aomua"));
    listQuestions.add(new Question(R.drawable.baocao, "baocao"));
    listQuestions.add(new Question(R.drawable.canthiep, "canthiep"));
    listQuestions.add(new Question(R.drawable.cattuong, "cattuong"));
    listQuestions.add(new Question(R.drawable.chieutre, "chieutre"));
    listQuestions.add(new Question(R.drawable.danong, "danong"));
    listQuestions.add(new Question(R.drawable.danhlua, "danhlua"));
    listQuestions.add(new Question(R.drawable.giandiep, "giandiep"));
    listQuestions.add(new Question(R.drawable.giangmai, "giangmai"));
    listQuestions.add(new Question(R.drawable.kiemchuyen, "kiemchuyen"));
    listQuestions.add(new Question(R.drawable.nambancau, "nambancau"));
    listQuestions.add(new Question(R.drawable.masat, "masat"));
    listQuestions.add(new Question(R.drawable.lancan, "lancan"));
    listQuestions.add(new Question(R.drawable.quyhang, "quyhang"));
    listQuestions.add(new Question(R.drawable.xedapdien, "xedapdien"));
    listQuestions.add(new Question(R.drawable.xakep, "xakep"));
    listQuestions.add(new Question(R.drawable.xaphong, "xaphong"));
    listQuestions.add(new Question(R.drawable.vuonbachthu, "vuonbachthu"));
    listQuestions.add(new Question(R.drawable.vuaphaluoi, "vuaphaluoi"));
    listQuestions.add(new Question(R.drawable.tranhthu, "tranhthu"));
    listQuestions.add(new Question(R.drawable.totien, "totien"));
    listQuestions.add(new Question(R.drawable.tichphan, "tichphan"));
    listQuestions.add(new Question(R.drawable.thattinh, "thattinh"));
    listQuestions.add(new Question(R.drawable.thothe, "thothe"));
    Collections.shuffle(listQuestions);

  }

  private void newQuestion() {
    if (i < listQuestions.size() - 1) {
      listChar.clear();
      btntiep.setVisibility(View.INVISIBLE);
      pst = 0;
      i++;
      lnAnwser1.removeAllViews();
      lnAnwser2.removeAllViews();
      lnCh1.removeAllViews();
      lnCh2.removeAllViews();
      makeQuestion();
    } else {
      Toast.makeText(this, "Bạn đã trả lời hết câu hỏi !", Toast.LENGTH_LONG).show();
    }

  }

  public void addChar(int id, String s) {
    for (int i = 16; i < dapan.length() + 16; i++) {
      if (((Button) findViewById(i)).getText() == "") {
        ((Button) findViewById(i)).setText(s);
        listChar.add(new IDButton(id, i));

        pst++;
        if (pst == dapan.length()) {
          handler.sendEmptyMessage(CHECK_ANWSER);
        }
        return;
      }
    }

  }

  public boolean checkAnwser() {
    String da = "";
    for (int i = 16; i < dapan.length() + 16; i++) {
      da += ((Button) findViewById(i)).getText();
    }
    if (da.equals(dapan)) {
      return true;
    } else
      return false;
  }
}

Question

package com.example.duoihinhbatchu1;

public class Question {
  private int id;
  private String content;

  public Question(int id, String content) {
    this.id = id;
    this.content = content;
  }

  public int getId() {
    return id;
  }

  public String getContext() {
    return content;
  }
}

Source code:

Link Github: https://github.com/Huy004P/DuoiHinhBatChu2.git

Thành Viên: Võ Chấn An, Châu Tấn Tiến, Phạm Nguyễn Đình Huy.