Libgdx – Lập trình Game SpaceShooter

 1. Cấu trúc game

A. Khởi tạo Project Libgdx:

Chạy công cụ LibGDX Setup

Cấu hình dự án trong LibGDX Setup

Tạo dự án

Mở dự án với Android Studio

B. Cấu trúc thư mục

 • assets:

Để lưu trữ tất cả các tài nguyên của trò chơi như hình ảnh, font chữ.

 • Cấu trúc Package:
package ca.grasley.spaceshooter
 • EnemyShip :

Để mô tả và điều khiển hành vi của tàu địch trong trò chơi

package ca.grasley.spaceshooter;

import com.badlogic.gdx.graphics.g2d.Batch;
import com.badlogic.gdx.graphics.g2d.TextureRegion;
import com.badlogic.gdx.math.Vector2;

class EnemyShip extends Ship {

  Vector2 directionVector;
  float timeSinceLastDirectionChange = 0 ;
  float directionChangeFrequency = 0.75f;


  public EnemyShip(float xCentre, float yCentre,
           float width, float height,
           float movementSpeed, int shield,
           float laserWidth, float laserHeight,
           float laserMovementSpeed, float timeBetweenShots,
           TextureRegion shipTextureRegion,
           TextureRegion shieldTextureRegion,
           TextureRegion laserTextureRegion) {
    super(xCentre, yCentre, width, height, movementSpeed, shield, laserWidth, laserHeight, laserMovementSpeed, timeBetweenShots, shipTextureRegion, shieldTextureRegion, laserTextureRegion);

    directionVector = new Vector2(0, -1);
  }

  public Vector2 getDirectionVector() {
    return directionVector;
  }

  private void randomizeDirectionVector() {
    double bearing = SpaceShooterGame.random.nextDouble()*6.283185; //0 to 2*PI
    directionVector.x = (float)Math.sin(bearing);
    directionVector.y = (float)Math.cos(bearing);
  }

  @Override
  public void update(float deltaTime) {
    super.update(deltaTime);
    timeSinceLastDirectionChange += deltaTime;
    if (timeSinceLastDirectionChange > directionChangeFrequency) {
      randomizeDirectionVector();
      timeSinceLastDirectionChange -= directionChangeFrequency;
    }
  }

  @Override
  public Laser[] fireLasers() {
    Laser[] laser = new Laser[2];
    laser[0] = new Laser(boundingBox.x + boundingBox.width * 0.18f, boundingBox.y - laserHeight,
        laserWidth, laserHeight,
        laserMovementSpeed, laserTextureRegion);
    laser[1] = new Laser(boundingBox.x + boundingBox.width * 0.82f, boundingBox.y - laserHeight,
        laserWidth, laserHeight,
        laserMovementSpeed, laserTextureRegion);

    timeSinceLastShot = 0;

    return laser;
  }

  @Override
  public void draw(Batch batch) {
    batch.draw(shipTextureRegion, boundingBox.x, boundingBox.y, boundingBox.width, boundingBox.height);
    if (shield > 0) {
      batch.draw(shieldTextureRegion, boundingBox.x, boundingBox.y - boundingBox.height * 0.2f, boundingBox.width, boundingBox.height);
    }
  }
}
 • Exeplosion

Để mô tả hành vi và hiển thị của một vụ nổ.

package ca.grasley.spaceshooter;

import com.badlogic.gdx.graphics.Texture;
import com.badlogic.gdx.graphics.g2d.Animation;
import com.badlogic.gdx.graphics.g2d.SpriteBatch;
import com.badlogic.gdx.graphics.g2d.TextureRegion;
import com.badlogic.gdx.math.Rectangle;

class Explosion {

  private Animation<TextureRegion> explosionAnimation;
  private float explosionTimer;

  private Rectangle boundingBox;

  Explosion(Texture texture, Rectangle boundingBox, float totalAnimationTime) {
    this.boundingBox = boundingBox;

    //split texture
    TextureRegion[][] textureRegion2D = TextureRegion.split(texture, 64, 64);

    //convert to 1D array
    TextureRegion[] textureRegion1D = new TextureRegion[16];
    int index = 0;
    for (int i = 0; i < 4; i++) {
      for (int j = 0; j < 4; j++) {
        textureRegion1D[index] = textureRegion2D[i][j];
        index++;
      }
    }

    explosionAnimation = new Animation<TextureRegion>(totalAnimationTime/16, textureRegion1D);
    explosionTimer = 0;
  }

  public void update(float deltaTime) {
    explosionTimer += deltaTime;
  }

  public void draw (SpriteBatch batch) {
    batch.draw(explosionAnimation.getKeyFrame(explosionTimer),
        boundingBox.x,
        boundingBox.y,
        boundingBox.width,
        boundingBox.height);
  }

  public boolean isFinished() {
    return explosionAnimation.isAnimationFinished(explosionTimer);
  }

}
 • GameScreen
package ca.grasley.spaceshooter;

import com.badlogic.gdx.Gdx;
import com.badlogic.gdx.Input;
import com.badlogic.gdx.Screen;
import com.badlogic.gdx.graphics.Camera;
import com.badlogic.gdx.graphics.Color;
import com.badlogic.gdx.graphics.OrthographicCamera;
import com.badlogic.gdx.graphics.Texture;
import com.badlogic.gdx.graphics.g2d.BitmapFont;
import com.badlogic.gdx.graphics.g2d.SpriteBatch;
import com.badlogic.gdx.graphics.g2d.TextureAtlas;
import com.badlogic.gdx.graphics.g2d.TextureRegion;
import com.badlogic.gdx.graphics.g2d.freetype.FreeTypeFontGenerator;
import com.badlogic.gdx.math.Rectangle;
import com.badlogic.gdx.math.Vector2;
import com.badlogic.gdx.utils.Align;
import com.badlogic.gdx.utils.viewport.StretchViewport;
import com.badlogic.gdx.utils.viewport.Viewport;

import java.util.Arrays;
import java.util.LinkedList;
import java.util.ListIterator;
import java.util.Locale;

class GameScreen implements Screen {

  //screen
  private Camera camera;
  private Viewport viewport;

  //graphics
  private SpriteBatch batch;
  private TextureAtlas textureAtlas;
  private Texture explosionTexture;

  private TextureRegion[] backgrounds;
  private float backgroundHeight; //height of background in World units

  private TextureRegion playerShipTextureRegion, playerShieldTextureRegion,
      enemyShipTextureRegion, enemyShieldTextureRegion,
      playerLaserTextureRegion, enemyLaserTextureRegion;

  //timing
  private float[] backgroundOffsets = {0, 0, 0, 0};
  private float backgroundMaxScrollingSpeed;
  private float timeBetweenEnemySpawns = 1f;
  private float enemySpawnTimer = 0;

  //world parameters
  private final float WORLD_WIDTH = 72;
  private final float WORLD_HEIGHT = 128;
  private final float TOUCH_MOVEMENT_THRESHOLD = 5f;

  //game objects
  private PlayerShip playerShip;
  private LinkedList<EnemyShip> enemyShipList;
  private LinkedList<Laser> playerLaserList;
  private LinkedList<Laser> enemyLaserList;
  private LinkedList<Explosion> explosionList;

  private int score = 0;

  //Heads-Up Display
  BitmapFont font;
  float hudVerticalMargin, hudLeftX, hudRightX, hudCentreX, hudRow1Y, hudRow2Y, hudSectionWidth;

  GameScreen() {

    camera = new OrthographicCamera();
    viewport = new StretchViewport(WORLD_WIDTH, WORLD_HEIGHT, camera);

    //set up the texture atlas
    textureAtlas = new TextureAtlas("images.atlas");

    //setting up the background
    backgrounds = new TextureRegion[4];
    backgrounds[0] = textureAtlas.findRegion("Starscape00");
    backgrounds[1] = textureAtlas.findRegion("Starscape01");
    backgrounds[2] = textureAtlas.findRegion("Starscape02");
    backgrounds[3] = textureAtlas.findRegion("Starscape03");

    backgroundHeight = WORLD_HEIGHT * 2;
    backgroundMaxScrollingSpeed = (float) (WORLD_HEIGHT) / 4;

    //initialize texture regions
    playerShipTextureRegion = textureAtlas.findRegion("playerShip2_blue");
    enemyShipTextureRegion = textureAtlas.findRegion("enemyRed3");
    playerShieldTextureRegion = textureAtlas.findRegion("shield2");
    enemyShieldTextureRegion = textureAtlas.findRegion("shield1");
    enemyShieldTextureRegion.flip(false, true);

    playerLaserTextureRegion = textureAtlas.findRegion("laserBlue03");
    enemyLaserTextureRegion = textureAtlas.findRegion("laserRed03");

    explosionTexture = new Texture("explosion.png");

    //set up game objects
    playerShip = new PlayerShip(WORLD_WIDTH / 2, WORLD_HEIGHT / 4,
        10, 10,
        48, 3,
        0.4f, 4, 45, 0.5f,
        playerShipTextureRegion, playerShieldTextureRegion, playerLaserTextureRegion);

    enemyShipList = new LinkedList<>();

    playerLaserList = new LinkedList<>();
    enemyLaserList = new LinkedList<>();

    explosionList = new LinkedList<>();

    batch = new SpriteBatch();

    prepareHUD();
  }

  private void prepareHUD() {
    //Create a BitmapFont from our font file
    FreeTypeFontGenerator fontGenerator = new FreeTypeFontGenerator(Gdx.files.internal("EdgeOfTheGalaxyRegular-OVEa6.otf"));
    FreeTypeFontGenerator.FreeTypeFontParameter fontParameter = new FreeTypeFontGenerator.FreeTypeFontParameter();

    fontParameter.size = 72;
    fontParameter.borderWidth = 3.6f;
    fontParameter.color = new Color(1, 1, 1, 0.3f);
    fontParameter.borderColor = new Color(0, 0, 0, 0.3f);

    font = fontGenerator.generateFont(fontParameter);

    //scale the font to fit world
    font.getData().setScale(0.08f);

    //calculate hud margins, etc.
    hudVerticalMargin = font.getCapHeight() / 2;
    hudLeftX = hudVerticalMargin;
    hudRightX = WORLD_WIDTH * 2 / 3 - hudLeftX;
    hudCentreX = WORLD_WIDTH / 3;
    hudRow1Y = WORLD_HEIGHT - hudVerticalMargin;
    hudRow2Y = hudRow1Y - hudVerticalMargin - font.getCapHeight();
    hudSectionWidth = WORLD_WIDTH / 3;
  }

  @Override
  public void render(float deltaTime) {
    batch.begin();

    //scrolling background
    renderBackground(deltaTime);

    detectInput(deltaTime);
    playerShip.update(deltaTime);

    spawnEnemyShips(deltaTime);

    ListIterator<EnemyShip> enemyShipListIterator = enemyShipList.listIterator();
    while (enemyShipListIterator.hasNext()) {
      EnemyShip enemyShip = enemyShipListIterator.next();
      moveEnemy(enemyShip, deltaTime);
      enemyShip.update(deltaTime);
      enemyShip.draw(batch);
    }
    //player ship
    playerShip.draw(batch);

    //lasers
    renderLasers(deltaTime);

    //detect collisions between lasers and ships
    detectCollisions();

    //explosions
    updateAndRenderExplosions(deltaTime);

    //hud rendering
    updateAndRenderHUD();

    batch.end();
  }

  private void updateAndRenderHUD() {
    //render top row labels
    font.draw(batch, "Score", hudLeftX, hudRow1Y, hudSectionWidth, Align.left, false);
    font.draw(batch, "Shield", hudCentreX, hudRow1Y, hudSectionWidth, Align.center, false);
    font.draw(batch, "Lives", hudRightX, hudRow1Y, hudSectionWidth, Align.right, false);
    //render second row values
    font.draw(batch, String.format(Locale.getDefault(), "%06d", score), hudLeftX, hudRow2Y, hudSectionWidth, Align.left, false);
    font.draw(batch, String.format(Locale.getDefault(), "%02d", playerShip.shield), hudCentreX, hudRow2Y, hudSectionWidth, Align.center, false);
    font.draw(batch, String.format(Locale.getDefault(), "%02d", playerShip.lives), hudRightX, hudRow2Y, hudSectionWidth, Align.right, false);
  }

  private void spawnEnemyShips(float deltaTime) {
    enemySpawnTimer += deltaTime;

    if (enemySpawnTimer > timeBetweenEnemySpawns) {
      enemyShipList.add(new EnemyShip(SpaceShooterGame.random.nextFloat() * (WORLD_WIDTH - 10) + 5,
          WORLD_HEIGHT - 5,
          10, 10,
          48, 1,
          0.3f, 5, 50, 0.8f,
          enemyShipTextureRegion, enemyShieldTextureRegion, enemyLaserTextureRegion));
      enemySpawnTimer -= timeBetweenEnemySpawns;
    }
  }

  private void detectInput(float deltaTime) {
    //keyboard input

    //strategy: determine the max distance the ship can move
    //check each key that matters and move accordingly

    float leftLimit, rightLimit, upLimit, downLimit;
    leftLimit = -playerShip.boundingBox.x;
    downLimit = -playerShip.boundingBox.y;
    rightLimit = WORLD_WIDTH - playerShip.boundingBox.x - playerShip.boundingBox.width;
    upLimit = (float) WORLD_HEIGHT / 2 - playerShip.boundingBox.y - playerShip.boundingBox.height;

    if (Gdx.input.isKeyPressed(Input.Keys.RIGHT) && rightLimit > 0) {
      playerShip.translate(Math.min(playerShip.movementSpeed * deltaTime, rightLimit), 0f);
    }
    if (Gdx.input.isKeyPressed(Input.Keys.UP) && upLimit > 0) {
      playerShip.translate(0f, Math.min(playerShip.movementSpeed * deltaTime, upLimit));
    }

    if (Gdx.input.isKeyPressed(Input.Keys.LEFT) && leftLimit < 0) {
      playerShip.translate(Math.max(-playerShip.movementSpeed * deltaTime, leftLimit), 0f);
    }
    if (Gdx.input.isKeyPressed(Input.Keys.DOWN) && downLimit < 0) {
      playerShip.translate(0f, Math.max(-playerShip.movementSpeed * deltaTime, downLimit));
    }

    //touch input (also mouse)
    if (Gdx.input.isTouched()) {
      //get the screen position of the touch
      float xTouchPixels = Gdx.input.getX();
      float yTouchPixels = Gdx.input.getY();

      //convert to world position
      Vector2 touchPoint = new Vector2(xTouchPixels, yTouchPixels);
      touchPoint = viewport.unproject(touchPoint);

      //calculate the x and y differences
      Vector2 playerShipCentre = new Vector2(
          playerShip.boundingBox.x + playerShip.boundingBox.width / 2,
          playerShip.boundingBox.y + playerShip.boundingBox.height / 2);

      float touchDistance = touchPoint.dst(playerShipCentre);

      if (touchDistance > TOUCH_MOVEMENT_THRESHOLD) {
        float xTouchDifference = touchPoint.x - playerShipCentre.x;
        float yTouchDifference = touchPoint.y - playerShipCentre.y;

        //scale to the maximum speed of the ship
        float xMove = xTouchDifference / touchDistance * playerShip.movementSpeed * deltaTime;
        float yMove = yTouchDifference / touchDistance * playerShip.movementSpeed * deltaTime;

        if (xMove > 0) xMove = Math.min(xMove, rightLimit);
        else xMove = Math.max(xMove, leftLimit);

        if (yMove > 0) yMove = Math.min(yMove, upLimit);
        else yMove = Math.max(yMove, downLimit);

        playerShip.translate(xMove, yMove);
      }
    }
  }

  private void moveEnemy(EnemyShip enemyShip, float deltaTime) {
    //strategy: determine the max distance the ship can move

    float leftLimit, rightLimit, upLimit, downLimit;
    leftLimit = -enemyShip.boundingBox.x;
    downLimit = (float) WORLD_HEIGHT / 2 - enemyShip.boundingBox.y;
    rightLimit = WORLD_WIDTH - enemyShip.boundingBox.x - enemyShip.boundingBox.width;
    upLimit = WORLD_HEIGHT - enemyShip.boundingBox.y - enemyShip.boundingBox.height;

    float xMove = enemyShip.getDirectionVector().x * enemyShip.movementSpeed * deltaTime;
    float yMove = enemyShip.getDirectionVector().y * enemyShip.movementSpeed * deltaTime;

    if (xMove > 0) xMove = Math.min(xMove, rightLimit);
    else xMove = Math.max(xMove, leftLimit);

    if (yMove > 0) yMove = Math.min(yMove, upLimit);
    else yMove = Math.max(yMove, downLimit);

    enemyShip.translate(xMove, yMove);
  }

  private void detectCollisions() {
    //for each player laser, check whether it intersects an enemy ship
    ListIterator<Laser> laserListIterator = playerLaserList.listIterator();
    while (laserListIterator.hasNext()) {
      Laser laser = laserListIterator.next();
      ListIterator<EnemyShip> enemyShipListIterator = enemyShipList.listIterator();
      while (enemyShipListIterator.hasNext()) {
        EnemyShip enemyShip = enemyShipListIterator.next();

        if (enemyShip.intersects(laser.boundingBox)) {
          //contact with enemy ship
          if (enemyShip.hitAndCheckDestroyed(laser)) {
            enemyShipListIterator.remove();
            explosionList.add(
                new Explosion(explosionTexture,
                    new Rectangle(enemyShip.boundingBox),
                    0.7f));
            score += 100;
          }
          laserListIterator.remove();
          break;
        }
      }
    }
    //for each enemy laser, check whether it intersects the player ship
    laserListIterator = enemyLaserList.listIterator();
    while (laserListIterator.hasNext()) {
      Laser laser = laserListIterator.next();
      if (playerShip.intersects(laser.boundingBox)) {
        //contact with player ship
        if (playerShip.hitAndCheckDestroyed(laser)) {
          explosionList.add(
              new Explosion(explosionTexture,
                  new Rectangle(playerShip.boundingBox),
                  1.6f));
          playerShip.shield = 10;
          playerShip.lives--; 
        }
        laserListIterator.remove();
      }
    }
  }

  private void updateAndRenderExplosions(float deltaTime) {
    ListIterator<Explosion> explosionListIterator = explosionList.listIterator();
    while (explosionListIterator.hasNext()) {
      Explosion explosion = explosionListIterator.next();
      explosion.update(deltaTime);
      if (explosion.isFinished()) {
        explosionListIterator.remove();
      } else {
        explosion.draw(batch);
      }
    }
  }

  private void renderLasers(float deltaTime) {
    //create new lasers
    //player lasers
    if (playerShip.canFireLaser()) {
      Laser[] lasers = playerShip.fireLasers();
      playerLaserList.addAll(Arrays.asList(lasers));
    }
    //enemy lasers
    ListIterator<EnemyShip> enemyShipListIterator = enemyShipList.listIterator();
    while (enemyShipListIterator.hasNext()) {
      EnemyShip enemyShip = enemyShipListIterator.next();
      if (enemyShip.canFireLaser()) {
        Laser[] lasers = enemyShip.fireLasers();
        enemyLaserList.addAll(Arrays.asList(lasers));
      }
    }
    //draw lasers
    //remove old lasers
    ListIterator<Laser> iterator = playerLaserList.listIterator();
    while (iterator.hasNext()) {
      Laser laser = iterator.next();
      laser.draw(batch);
      laser.boundingBox.y += laser.movementSpeed * deltaTime;
      if (laser.boundingBox.y > WORLD_HEIGHT) {
        iterator.remove();
      }
    }
    iterator = enemyLaserList.listIterator();
    while (iterator.hasNext()) {
      Laser laser = iterator.next();
      laser.draw(batch);
      laser.boundingBox.y -= laser.movementSpeed * deltaTime;
      if (laser.boundingBox.y + laser.boundingBox.height < 0) {
        iterator.remove();
      }
    }
  }

  private void renderBackground(float deltaTime) {

    //update position of background images
    backgroundOffsets[0] += deltaTime * backgroundMaxScrollingSpeed / 8;
    backgroundOffsets[1] += deltaTime * backgroundMaxScrollingSpeed / 4;
    backgroundOffsets[2] += deltaTime * backgroundMaxScrollingSpeed / 2;
    backgroundOffsets[3] += deltaTime * backgroundMaxScrollingSpeed;

    //draw each background layer
    for (int layer = 0; layer < backgroundOffsets.length; layer++) {
      if (backgroundOffsets[layer] > WORLD_HEIGHT) {
        backgroundOffsets[layer] = 0;
      }
      batch.draw(backgrounds[layer], 0, -backgroundOffsets[layer],
          WORLD_WIDTH, backgroundHeight);
    }
  }

  @Override
  public void resize(int width, int height) {
    viewport.update(width, height, true);
    batch.setProjectionMatrix(camera.combined);
  }

  @Override
  public void pause() {

  }

  @Override
  public void resume() {

  }

  @Override
  public void hide() {

  }

  @Override
  public void show() {

  }

  @Override
  public void dispose() {
    batch.dispose();
  }
}
 • Leser
package ca.grasley.spaceshooter;

import com.badlogic.gdx.graphics.g2d.Batch;
import com.badlogic.gdx.graphics.g2d.TextureRegion;
import com.badlogic.gdx.math.Rectangle;

class Laser {

  //position and dimensions
  Rectangle boundingBox;

  //laser physical characteristics
  float movementSpeed; //world units per second

  //graphics
  TextureRegion textureRegion;

  public Laser(float xCentre, float yBottom, float width, float height, float movementSpeed, TextureRegion textureRegion) {
    this.boundingBox = new Rectangle(xCentre - width / 2, yBottom, width, height);

    this.movementSpeed = movementSpeed;
    this.textureRegion = textureRegion;
  }

  public void draw(Batch batch) {
    batch.draw(textureRegion, boundingBox.x, boundingBox.y, boundingBox.width, boundingBox.height);
  }

//  public Rectangle getBoundingBox() {
//    return boundingBox;
//  }
}
 • PlayerShip
package ca.grasley.spaceshooter;

import com.badlogic.gdx.graphics.g2d.TextureRegion;

class PlayerShip extends Ship {

  int lives;

  public PlayerShip(float xCentre, float yCentre,
           float width, float height,
           float movementSpeed, int shield,
           float laserWidth, float laserHeight,
           float laserMovementSpeed, float timeBetweenShots,
           TextureRegion shipTextureRegion,
           TextureRegion shieldTextureRegion,
           TextureRegion laserTextureRegion) {
    super(xCentre, yCentre, width, height, movementSpeed, shield, laserWidth, laserHeight, laserMovementSpeed, timeBetweenShots, shipTextureRegion, shieldTextureRegion, laserTextureRegion);
    lives = 3;
  }

  @Override
  public Laser[] fireLasers() {
    Laser[] laser = new Laser[2];
    laser[0] = new Laser(boundingBox.x + boundingBox.width * 0.07f, boundingBox.y + boundingBox.height * 0.45f,
        laserWidth, laserHeight,
        laserMovementSpeed, laserTextureRegion);
    laser[1] = new Laser(boundingBox.x + boundingBox.width * 0.93f, boundingBox.y + boundingBox.height * 0.45f,
        laserWidth, laserHeight,
        laserMovementSpeed, laserTextureRegion);

    timeSinceLastShot = 0;

    return laser;
  }
}
 • Ship
package ca.grasley.spaceshooter;

import com.badlogic.gdx.graphics.g2d.Batch;
import com.badlogic.gdx.graphics.g2d.TextureRegion;
import com.badlogic.gdx.math.Rectangle;

abstract class Ship {

  //ship characteristics
  float movementSpeed; //world units per second
  int shield;

  //position & dimension
  Rectangle boundingBox;

  //laser information
  float laserWidth, laserHeight;
  float laserMovementSpeed;
  float timeBetweenShots;
  float timeSinceLastShot = 0;

  //graphics
  TextureRegion shipTextureRegion, shieldTextureRegion, laserTextureRegion;

  public Ship(float xCentre, float yCentre,
        float width, float height,
        float movementSpeed, int shield,
        float laserWidth, float laserHeight, float laserMovementSpeed,
        float timeBetweenShots,
        TextureRegion shipTextureRegion, TextureRegion shieldTextureRegion,
        TextureRegion laserTextureRegion) {
    this.movementSpeed = movementSpeed;
    this.shield = shield;

    this.boundingBox = new Rectangle(xCentre - width / 2, yCentre - height / 2, width, height);

    this.laserWidth = laserWidth;
    this.laserHeight = laserHeight;
    this.laserMovementSpeed = laserMovementSpeed;
    this.timeBetweenShots = timeBetweenShots;
    this.shipTextureRegion = shipTextureRegion;
    this.shieldTextureRegion = shieldTextureRegion;
    this.laserTextureRegion = laserTextureRegion;
  }

  public void update(float deltaTime) {
    timeSinceLastShot += deltaTime;
  }

  public boolean canFireLaser() {
    return (timeSinceLastShot - timeBetweenShots >= 0);
  }

  public abstract Laser[] fireLasers();

  public boolean intersects(Rectangle otherRectangle) {
    return boundingBox.overlaps(otherRectangle);
  }

  public boolean hitAndCheckDestroyed(Laser laser) {
    if (shield > 0) {
      shield--;
      return false;
    }
    return true;
  }

  public void translate(float xChange, float yChange) {
    boundingBox.setPosition(boundingBox.x+xChange, boundingBox.y+yChange);
  }

  public void draw(Batch batch) {
    batch.draw(shipTextureRegion, boundingBox.x, boundingBox.y, boundingBox.width, boundingBox.height);
    if (shield > 0) {
      batch.draw(shieldTextureRegion, boundingBox.x, boundingBox.y, boundingBox.width, boundingBox.height);
    }
  }
}
 • SpaceShooterGame
package ca.grasley.spaceshooter;

import com.badlogic.gdx.Game;

import java.util.Random;

public class SpaceShooterGame extends Game {

  GameScreen gameScreen;

  public static Random random = new Random();

  @Override
  public void create() {
    gameScreen = new GameScreen();
    setScreen(gameScreen);
  }

  @Override
  public void dispose() {
    gameScreen.dispose();
  }

  @Override
  public void render() {
    super.render();
  }

  @Override
  public void resize(int width, int height) {
    gameScreen.resize(width, height);
  }
}

2. Source code

Thành viên: Trương Tuấn Anh , Lê Quang Hoàng , Nguyễn Đoàn Trọng Lưu

Lớp: 22CDTH11

link github : github.com/ttuannanhh/SpaceShooter