Java web MVC – Tạo trang sản phẩm

1. Phân tích chức năng

Người dùng sau khi xem thông tin trên các trang chủ hay trang danh mục, tìm kiếm có thể nhấn vào liên kết của sản phẩm. Trang web điều hướng người dùng sang trang chi tiết sản phẩm. Nơi hiển thị đầy đủ thông tin của sản phẩm. Bên cạnh đó còn có nút thêm vào giỏ hàng để tiện giúp người dùng đặt hàng.

2. Thực thi

B1: Tạo servlet DetailServlet kế thừa lớp BaseServlet đóng vai trò controller cho trang chi tiết sản phẩm

HomeServlet có 2 phương thức doGet và doPost có vai trò xử lý 2 phương thức GET và POST của http

Với phương thức doGet sẽ sử dụng hàm getRequestDispatch nhúng giao diện ở thư mục view với mục đích hiển thị nội dung.

Để đổ dữ liệu từ database chúng ta cần lấy dữ liệu từ model ở mục controller này

B2: Tạo tập tin detail.jsp để đổ dữ liệu ra giao diện ở mục view/detail.jsp

Sử dụng thư viện JSTL để ứng dụng Template Engine