Php & MySQL-Xoá dữ liệu ra khỏi bảng

Để xoá dữ liệu ra khỏi bảng trong MySQL bằng PHP, chúng ta sử dụng câu lệnh DELETE. Dưới đây là cách sử dụng câu lệnh này để xoá dữ liệu ra khỏi bảng trong MySQL bằng PHP:

 1. Sử dụng mysqli_query():
// Thông tin kết nối MySQL
$servername = "localhost";
$username = "username";
$password = "password";
$dbname = "database_name";

// Tạo kết nối
$conn = mysqli_connect($servername, $username, $password, $dbname);

// Kiểm tra kết nối
if (!$conn) {
  die("Connection failed: " . mysqli_connect_error());
}

// Câu lệnh DELETE
$sql = "DELETE FROM table_name WHERE id = 1";

if (mysqli_query($conn, $sql)) {
  echo "Record deleted successfully";
} else {
  echo "Error deleting record: " . mysqli_error($conn);
}

// Đóng kết nối
mysqli_close($conn);

Sử dụng PDO::prepare()PDOStatement::execute():

// Thông tin kết nối MySQL
$servername = "localhost";
$username = "username";
$password = "password";
$dbname = "database_name";

// Tạo kết nối
try {
  $conn = new PDO("mysql:host=$servername;dbname=$dbname", $username, $password);
  // Thiết lập chế độ lỗi
  $conn->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE, PDO::ERRMODE_EXCEPTION);
  
  // Câu lệnh DELETE
  $sql = "DELETE FROM table_name WHERE id = :id";
  
  // Chuẩn bị câu lệnh SQL và ràng buộc giá trị
  $stmt = $conn->prepare($sql);
  $stmt->bindParam(':id', $id);
  
  // Đặt giá trị biến
  $id = 1;
  
  // Thực thi câu lệnh SQL
  if ($stmt->execute()) {
    echo "Record deleted successfully";
  } else {
    echo "Error deleting record";
  }
} catch(PDOException $e) {
  echo "Error: " . $e->getMessage();
}

// Đóng kết nối
$conn = null;

Lưu ý rằng trong câu lệnh SQL DELETE, chúng ta có thể sử dụng điều kiện để xoá nhiều bản ghi bằng cách thêm câu lệnh WHERE, ví dụ: DELETE FROM table_name WHERE id > 1.

Xoá dữ liệu 1 dòng trong bảng categories

function delete_category($category_id){
  global $pdo;

  $sql = "DELETE FROM CATEGORIES WHERE ID=:id";
  $stmt = $pdo->prepare($sql);
  $stmt->bindParam(':id', $category_id);

  $stmt->execute();

}