Java OOP – Lớp cơ sở và kế thừa

Kế thừa trong java là sự liên quan giữa hai class với nhau, trong đó có class cha (superclass) và class con (subclass). Khi kế thừa class con được hưởng tất cả các phương thức và thuộc tính của class cha. Tuy nhiên, nó chỉ được truy cập các thành viên public và protected của class cha. Nó không được phép truy cập đến thành viên private của class cha.

Tư tưởng của kế thừa trong java là có thể tạo ra một class mới được xây dựng trên các lớp đang tồn tại. Khi kế thừa từ một lớp đang tồn tại bạn có sử dụng lại các phương thức và thuộc tính của lớp cha, đồng thời có thể khai báo thêm các phương thức và thuộc tính khác.

Nội dung chính

Cú pháp của kế thừa trong java

Sử dụng từ khóa extends để kế thừa.

class Subclass-name extends Superclass-name { 
  //methods and fields
}

Ví dụ về kế thừa trong java

class Employee {
  float salary = 1000;
}
 
class Programmer extends Employee {
  int bonus = 150;
}
 
public class InheritanceSample1 {
  public static void main(String args[]) {
    Programmer p = new Programmer();
    System.out.println("Programmer salary is: " + p.salary);
    System.out.println("Bonus of Programmer is: " + p.bonus);
  }
}

Kết quả:

Programmer salary is: 1000.0
Bonus of Programmer is: 150

Trong ví dụ trên class Programmer là con của class Employee, nên nó được phép truy cập đến trường salary của class cha.


Các kiểu kế thừa trong java

Có 3 kiểu kế thừa trong java đó là đơn kế thừa, kế thừa nhiều cấp, kế thừa thứ bậc.

Khi một class được kế thừa từ nhiều class đươc gọi là đa kế thừa. Trong java, đa kế thừa chỉ được support thông qua interface, như đã được nói đến trong bài interface trong java

cac kieu ke thua trong java

Chú ý: Đa kế thừa trong java không được support thông qua class.


Ví dụ về đơn kế thừa

File: TestInheritance1.java

class Animal {
  void eat() {
    System.out.println("eating...");
  }
}
 
class Dog extends Animal {
  void bark() {
    System.out.println("barking...");
  }
}
 
public class TestInheritance1 {
  public static void main(String args[]) {
    Dog d = new Dog();
    d.bark();
    d.eat();
  }
}

Output:

barking...
eating...

Ví dụ về kế thừa nhiều cấp

File: TestInheritance2.java

class Animal {
  void eat() {
    System.out.println("eating...");
  }
}
 
class Dog extends Animal {
  void bark() {
    System.out.println("barking...");
  }
}
 
class BabyDog extends Dog {
  void weep() {
    System.out.println("weeping...");
  }
}
 
public class TestInheritance2 {
  public static void main(String args[]) {
    BabyDog d = new BabyDog();
    d.weep();
    d.bark();
    d.eat();
  }
}

Kết quả:

weeping...
barking...
eating...

Ví dụ về kế thừa thứ bậc

File: TestInheritance3.java

class Animal {
  void eat() {
    System.out.println("eating...");
  }
}
 
class Dog extends Animal {
  void bark() {
    System.out.println("barking...");
  }
}
 
class Cat extends Animal {
  void meow() {
    System.out.println("meowing...");
  }
}
 
public class TestInheritance3 {
  public static void main(String args[]) {
    Cat c = new Cat();
    c.meow();
    c.eat();
    // c.bark(); // compile error
  }
}

Kết quả:

meowing...
eating...

Câu hỏi: Tại sao đa kế thừa không được support trong java?

Để giảm thiểu sự phức tạp và đơn giản hóa ngôn ngữ, đa kế thừa không được support trong java.

Hãy suy xét kịch bản sau: Có 3 lớp A, B, C. Trong đó lớp C kế thừa từ các lớp A và B. Nếu các lớp A và B có phương thức giống nhau và bạn gọi nó từ đối tượng của lớp con, như vậy khó có thể xác đinh được việc gọi phương thức của lớp A hay B.

Vì vậy lỗi khi biên dịch sẽ tốt hơn lỗi khi runtime, java sẽ print ra lỗi “compile time error” nếu bạn cố tình kế thừa 2 class.

class A {
  void msg() {
    System.out.println("Hello");
  }
}
 
class B {
  void msg() {
    System.out.println("Welcome");
  }
}
 
public class C extends A,B { 
 public static void main(String args[]) {
    C obj = new C();
    obj.msg();
  }
}

Kết quả:

Compile Time Error