Java OOP – Map interface

Map interface là gì?

image

Map interface nằm trong gói java.util. Nó được sử dụng để lưu một cặp giá trị key-value. Key là giá trị duy nhất tương ứng với một value

Các phương thức trong Map interface

 • Object put(Object key, Object value): Thêm đối tượng được chỉ định vào map
 • void putAll(Map map): Thêm một map được chỉ định vào map hiện tại
 • Object remove(Object key): Xóa đối tượng được chỉ định dựa vào key
 • Object get(Object key): Lấy ra đối tượng được chỉ định dựa vào key
 • boolean containsKey(Object key): Kiểm tra key được chỉ định có tồn tại trong maphay không
 • Set keySet(): Trả đối tượng set có chứa tất cả các key
 • Set entrySet(): Trả đối tượng set có chứa key và value

Map.Entry interface

Entry là một interface con của Map. Vì vậy, chúng ta có thể truy cập nó bằng tên Map.Entry. Nó cung cấp các phương thức để truy xuất key và value

Triển khai Map interface

HashMap

HashMap là một phần trong java collections. Nó cung cấp triển khai cơ bản của Map interface. Được sử dụng để lưu trữ dữ liệu theo cặp key-value. Để truy cập một giá trị, ta phải biết key của nó.

HashMap sử dụng một kỹ thuật được gọi là hashing. Hashing là một kỹ thuật chuyển đổi một chuỗi lớn thành chuỗi nhỏ đại diện cho cùng một chuỗi. Giá trị ngắn hơn giúp lập chỉ mục và tìm kiếm nhanh hơn.

Hãy xem ví dụ dưới đây:

package com.amzuni;

import java.util.HashMap;
import java.util.Map;

public class Main {

  public static void main(String[] args) {
    //Khởi tạo map. key là các giá trị kiểu Integer, value là các giá trị kiểu String
    Map<Integer, String> map = new HashMap<>();

    //Thêm phần tử vào map
    map.put(5, "Anna");
    map.put(1, "John");
    map.put(7, "Chris");
    map.put(4, "Ryan");

    System.out.println("Map vừa tạo: ");
    //Sử dụng Map.Entry
    for(Map.Entry<Integer, String> entry : map.entrySet()){
      System.out.println(entry.getKey() + " - " +entry.getValue());
    }

    //Thêm 1 phần tử trùng key
    map.put(4, "Scarlett");
    System.out.println("Thêm phần tử trùng key: ");
    System.out.println(map);

    //Loại bỏ phần tử
    map.remove(5);
    System.out.println("Map sau khi loại bỏ phần tử: ");
    System.out.println(map);
  }
}```

Kết quả:
Kết quả:

Map vừa tạo:

1 – John
4 – Ryan
5 – Anna
7 – Chris

Thêm phần tử trùng key:

{1=John, 4=Scarlett, 5=Anna, 7=Chris}

Map sau khi loại bỏ phần tử:

{1=John, 4=Scarlett, 7=Chris}“`

Có thể thấy khi thêm phần tử vào map, thứ tự thêm không được duy trì. Ngoài ra, khi thêm một phần tử bị trùng key, sẽ không có phần tử mới được thêm, thay vào đó phần tử có cùng key sẽ bị thay thế bằng phần tử mới thêm. Ta có thể áp dùng để chỉnh sửa phần tử cho map

LinkedHashMap

LinkedHashMap cũng tương tự HashMap nhưng nó được bổ sung tính năng là duy trì thứ tự chèn vào map. HashMap có lợi thế là chèn, tìm kiếm và xóa nhanh chóng nhưng nó không bao giờ duy trì thứ tự chèn. Khi muốn duy trì thứ tự chèn ta có thể sử dụng LinkedHashMap

Hãy xem ví dụ dưới đây:

package com.amzuni;

import java.util.LinkedHashMap;
import java.util.Map;

public class Main {

  public static void main(String[] args) {
    //Khởi tạo map. key là các giá trị kiểu Integer, value là các giá trị kiểu String
    Map<Integer, String> map = new LinkedHashMap<>();

    //Thêm phần tử vào map
    map.put(5, "Java");
    map.put(1, "HTML/CSS");
    map.put(7, "Python");
    map.put(4, "C/C++");

    System.out.println("Map vừa tạo: ");
    //Sử dụng Map.Entry
    for(Map.Entry<Integer, String> entry : map.entrySet()){
      System.out.println(entry.getKey() + " - " +entry.getValue());
    }

    //Thêm 1 phần tử trùng key
    map.put(1, "Ruby");
    System.out.println("Thêm phần tử trùng key: ");
    System.out.println(map);

    //Loại bỏ phần tử
    map.remove(5);
    System.out.println("Map sau khi loại bỏ phần tử: ");
    System.out.println(map);

  }
}```

Kết quả:
Kết quả:

Map vừa tạo:

5 – Java
1 – HTML/CSS
7 – Python
4 – C/C++

Thêm phần tử trùng key:

{5=Java, 1=Ruby, 7=Python, 4=C/C++}

Map sau khi loại bỏ phần tử:

{1=Ruby, 7=Python, 4=C/C++}“`

Vậy với kết quả trả về của ví dụ trên, ta thấy thứ tự chèn của LinkedhashMap là không thay đổi.

TreeMap

TreeMap được sử dụng để triển khai Map interface và NavigableMap. TreeMap sắp xếp các phần tử theo thứ tự tự nhiên dựa vào key hoặc bởi Comparator được cung cấp tại thời điểm map được tạo, tùy vào constructor nào được sử dụng

hãy xem ví dụ dưới đây:

package com.amzuni;

import java.util.Comparator;
import java.util.Map;
import java.util.TreeMap;

public class Main {

  public static void main(String[] args) {
    Map<Integer, String> map = new TreeMap<Integer, String>(new Comparator<Integer>() {
      @Override
      public int compare(Integer o1, Integer o2) {
        return o2.compareTo(o1);
      }
    });

    //Thêm phần tử vào map
    map.put(5, "Ford");
    map.put(1, "Suzuki");
    map.put(7, "Mercedes");
    map.put(4, "Mazda");

    System.out.println("Map vừa tạo: ");
    //Sử dụng Map.Entry
    for(Map.Entry<Integer, String> entry : map.entrySet()){
      System.out.println(entry.getKey() + " - " +entry.getValue());
    }

    //Thêm 1 phần tử trùng key
    map.put(1, "Vinfast");
    System.out.println("Thêm phần tử trùng key: ");
    System.out.println(map);

    //Loại bỏ phần tử
    map.remove(5);
    System.out.println("Map sau khi loại bỏ phần tử: ");
    System.out.println(map);

  }
}```

Kết quả trả về:

Map vừa tạo:

7 – Mercedes
5 – Ford
4 – Mazda
1 – Suzuki

Thêm phần tử trùng key:

{7=Mercedes, 5=Ford, 4=Mazda, 1=Vinfast}

Map sau khi loại bỏ phần tử:

{7=Mercedes, 4=Mazda, 1=Vinfast}“`

Với ví dụ trên, thay vì để map sắp xếp theo cahs tự nhiên, mình sắp xếp dựa Comparator được cung cấp trong thời điểm map được tạo. Do đó, map được sắp xếp với key giảm dần