Định tuyến – Routing

Định tuyến (Routing) trong Laravel là cách để ánh xạ các URL vào các hành động (action) của ứng dụng. Nó cho phép xác định các URL và nhận diện các hành động tương ứng để thực hiện.

Trong Laravel, các định tuyến được định nghĩa trong tệp routes/web.php hoặc routes/api.php. Các định tuyến có thể được định nghĩa bằng cách sử dụng các phương thức định tuyến của đối tượng Route. Các phương thức này bao gồm:

  • get($uri, $callback): Định nghĩa một định tuyến cho phương thức GET.
  • post($uri, $callback): Định nghĩa một định tuyến cho phương thức POST.
  • put($uri, $callback): Định nghĩa một định tuyến cho phương thức PUT.
  • delete($uri, $callback): Định nghĩa một định tuyến cho phương thức DELETE.
  • any($uri, $callback): Định nghĩa một định tuyến cho tất cả các phương thức HTTP.
  • match($methods, $uri, $callback): Định nghĩa một định tuyến cho các phương thức HTTP được chỉ định.

Ở trong callback của phương thức định tuyến, chúng ta sẽ thực hiện các hành động tương ứng với URL được gọi. Các hành động này có thể là một phương thức của một controller, hoặc là một hàm nằm trực tiếp trong tệp routes/web.php hoặc routes/api.php.

Ví dụ định tuyến cho trang chủ của ứng dụng:

Route::get('/', function () {
    return view('welcome');
});

Ví dụ định tuyến cho một trang chi tiết sản phẩm:

Route::get('/products/{id}', 'ProductController@show');

Trong đó ProductController là một controller có phương thức show để hiển thị trang chi tiết sản phẩm.

Định tuyến trong Laravel rất quan trọng để ánh xạ các URL vào các hành động tương ứng. Nó giúp cho việc quản lý và phát triển ứng dụng trở nên dễ dàng hơn.