Tạo và thực thi migration

Trong Laravel, bạn có thể thực thi các câu lệnh migrate bằng cách sử dụng Artisan CLI. Sau khi đã tạo các migration, bạn có thể sử dụng câu lệnh php artisan migrate để thực thi chúng.

Các câu lệnh migrate cũng cung cấp một số tùy chọn để giúp bạn quản lý cơ sở dữ liệu của mình. Dưới đây là một số tùy chọn thường được sử dụng:

  • --force: Thực thi migration mà không yêu cầu sự xác nhận của người dùng.
  • --pretend: Hiển thị các câu lệnh SQL mà migration sẽ thực thi mà không thực sự thực thi chúng.
  • --seed: Chạy các seed file sau khi đã thực thi các migration. Seed file là các file được sử dụng để điền dữ liệu mẫu vào cơ sở dữ liệu của ứng dụng.

Ví dụ, để thực thi tất cả các migration trong ứng dụng, bạn có thể chạy lệnh sau:

php artisan migrate

Nếu bạn muốn thực thi migration mà không cần xác nhận, bạn có thể sử dụng tùy chọn --force:

php artisan migrate --force

Nếu bạn muốn xem các câu lệnh SQL mà migration sẽ thực thi mà không thực sự thực hiện chúng, bạn có thể sử dụng tùy chọn --pretend:

php artisan migrate --pretend

Cuối cùng, nếu bạn muốn chạy các seed file sau khi đã thực thi các migration, bạn có thể sử dụng tùy chọn --seed:

php artisan migrate --seed