Validation

Validation là một tính năng rất quan trọng trong bất kỳ ứng dụng web nào, giúp đảm bảo dữ liệu được nhập vào từ người dùng đáp ứng các yêu cầu và tiêu chuẩn cần thiết. Laravel cung cấp cho chúng ta một số công cụ để thực hiện validation trong ứng dụng của mình.

Để thực hiện validation, bạn có thể sử dụng lớp Validator được cung cấp bởi Laravel. Lớp này cho phép bạn xác định các quy tắc validation cho dữ liệu đầu vào của bạn và kiểm tra xem liệu chúng có đáp ứng các yêu cầu cần thiết hay không. Ví dụ, để xác định quy tắc validation cho một trường email, bạn có thể sử dụng mã sau:

$validator = Validator::make($request->all(), [
  'email' => 'required|email',
]);

Trong đoạn mã này, chúng ta đã xác định rằng trường email là bắt buộc và phải có định dạng đúng cho một địa chỉ email. Bạn cũng có thể xác định nhiều quy tắc validation cho một trường bằng cách chia các quy tắc với dấu “pipe” (|).

Sau khi xác định các quy tắc validation, bạn có thể sử dụng phương thức fails() để kiểm tra xem liệu dữ liệu có đáp ứng các yêu cầu cần thiết hay không. Ví dụ, để kiểm tra xem liệu dữ liệu đã được nhập đúng yêu cầu hay không, bạn có thể sử dụng mã sau:

if ($validator->fails()) {
  return redirect('post/create')
        ->withErrors($validator)
        ->withInput();
}

Trong đoạn mã này, nếu dữ liệu không đáp ứng các yêu cầu cần thiết, chúng ta sẽ trả về trang tạo bài viết và hiển thị các thông báo lỗi cho người dùng. Bạn cũng có thể sử dụng phương thức messages() để lấy danh sách các thông báo lỗi sau khi kiểm tra validation.

Laravel cũng cung cấp cho chúng ta các quy tắc validation mặc định để kiểm tra các trường thông thường như chuỗi, số, địa chỉ email, địa chỉ IP và nhiều hơn nữa. Bạn cũng có thể tạo các quy tắc validation tùy chỉnh của riêng mình bằng cách sử dụng lớp Rule được cung cấp bởi Laravel.