Cấu hình và cài đặt

Để lập trình Java Web, cần cài đặt và cấu hình một số công cụ và phần mềm sau:

  1. JDK (Java Development Kit): Đây là bộ công cụ phát triển Java, bao gồm Java Compiler, Java Virtual Machine và một số công cụ khác. Để lập trình Java Web, cần cài đặt JDK phiên bản 8 trở lên.
  2. IDE (Integrated Development Environment): Để lập trình Java Web, có nhiều IDE khác nhau để lựa chọn như Eclipse, NetBeans, IntelliJ IDEA,… Tùy theo sở thích và kinh nghiệm của mỗi người mà chọn IDE phù hợp.
  3. Apache Tomcat: Là một máy chủ ứng dụng Web, được sử dụng để chạy các ứng dụng Java Web. Cần tải và cài đặt Tomcat phiên bản mới nhất.
  4. Cơ sở dữ liệu: Để lưu trữ và quản lý dữ liệu của ứng dụng Java Web, cần sử dụng một cơ sở dữ liệu quan hệ như MySQL, PostgreSQL, Oracle,… Ngoài ra, cũng có thể sử dụng cơ sở dữ liệu NoSQL như MongoDB.

Sau khi đã cài đặt và cấu hình xong các công cụ trên, ta có thể bắt đầu phát triển ứng dụng Java Web.