Servlet-Vòng đời Servlet

Một Java Servlet phải tuân theo chu kỳ cuộc sống của Servlet Container để được khởi tạo và quản lý. Servlet Container có trách nhiệm khởi tạo Servlet, nạp Servlet vào bộ nhớ, xử lý các yêu cầu và sau đó hủy Servlet.

Vòng đời của một Servlet bao gồm các giai đoạn sau:

  1. Khởi tạo: Servlet Container khởi tạo một Servlet mới bằng cách gọi phương thức init() của Servlet. Trong giai đoạn này, Servlet có thể tải các tài nguyên và thiết lập kết nối cần thiết để xử lý các yêu cầu.
  2. Phục vụ yêu cầu: Sau khi khởi tạo, Servlet Container bắt đầu xử lý các yêu cầu đến Servlet bằng cách gọi phương thức service(). Phương thức này nhận vào các tham số HttpServletRequestHttpServletResponse, chứa các thông tin về yêu cầu và phản hồi tương ứng. Servlet sử dụng các thông tin này để xử lý yêu cầu và phản hồi với dữ liệu tương ứng.
  3. Giải phóng tài nguyên: Sau khi xử lý yêu cầu, Servlet Container có thể quyết định hủy Servlet để giải phóng tài nguyên và giảm bộ nhớ. Trong giai đoạn này, Servlet Container gọi phương thức destroy() của Servlet để thông báo cho Servlet rằng nó sẽ bị hủy.
  4. Kết thúc: Cuối cùng, Servlet Container hủy Servlet bằng cách gọi phương thức destroy() và giải phóng tài nguyên được sử dụng bởi Servlet.

Điều quan trọng cần lưu ý là Servlet Container quản lý vòng đời của Servlet và làm cho chúng hoạt động trong một môi trường được kiểm soát tốt hơn. Nếu một Servlet không tuân thủ chu kỳ cuộc sống của Servlet Container, nó có thể không được khởi tạo hoặc bị hủy một cách bất thường.