JSP-Giới thiệu JSP

JSP (JavaServer Pages) là một công nghệ được sử dụng để tạo các trang web động trong Java. JSP được sử dụng để tách biệt nội dung và giao diện của trang web. Nó cho phép lập trình viên tạo các trang web động một cách dễ dàng bằng cách sử dụng các thẻ và biểu thức được nhúng trong HTML.

Trong một trang JSP, các mã Java có thể được nhúng vào HTML bằng cách sử dụng các thẻ JSP. Ví dụ, để hiển thị một thông báo chào mừng cho người dùng, bạn có thể sử dụng đoạn mã sau:

<html>
  <body>
   <h2>Hello, <%= request.getParameter("name") %>!</h2>
  </body>
</html>

Trong đoạn mã này, <%= %> là một thẻ JSP được sử dụng để nhúng mã Java vào HTML. request.getParameter("name") là một biểu thức Java được sử dụng để lấy giá trị của tham số name được gửi đến từ yêu cầu.

JSP cũng hỗ trợ các thẻ đặc biệt để sử dụng các thư viện Java và JSP. Các thẻ này bao gồm:

 • <%@ page %>: định nghĩa các thuộc tính của trang JSP, chẳng hạn như ngôn ngữ lập trình, thư mục gốc và các thông số khác.
 • <%@ include %>: chèn nội dung của một tệp JSP hoặc HTML khác vào trang JSP hiện tại.
 • <%@ taglib %>: định nghĩa một thư viện JSP sử dụng các thẻ tùy chỉnh.

Để triển khai một trang JSP, bạn cần sử dụng một máy chủ web như Apache Tomcat hoặc Jetty. Trang JSP sẽ được biên dịch thành mã servlet và chạy trên máy chủ web. Trong tệp web.xml của ứng dụng web, bạn cần chỉ định URL mà trang JSP được phục vụ.

Ví dụ, để phục vụ trang JSP có tên là hello.jsp tại địa chỉ http://localhost:8080/myapp/hello, bạn có thể thêm các cấu hình sau vào tệp web.xml:

<servlet>
  <servlet-name>helloJsp</servlet-name>
  <jsp-file>/hello.jsp</jsp-file>
</servlet>

<servlet-mapping>
  <servlet-name>helloJsp</servlet-name>
  <url-pattern>/hello</url-pattern>
</servlet-mapping>

Trong ví dụ này, helloJsp là tên của servlet được tạo ra từ trang JSP hello.jsp.