Giới thiệu Java Web

Web động và web tĩnh

Tìm hiểu về website động và tĩnh

Web tĩnh và web động là hai loại trang web khác nhau, được định nghĩa bởi cách chúng được tạo ra và hoạt động.

Web tĩnh là một loại trang web mà nội dung của trang được cố định trước, không thay đổi theo hành vi của người dùng. Trang web tĩnh được tạo ra bằng các tập tin HTML, CSS và JavaScript tĩnh, có thể chứa hình ảnh và đoạn văn bản nhưng không có tính năng tương tác. Các trang web tĩnh thường được sử dụng để cung cấp thông tin cơ bản, như trang web tài liệu hướng dẫn hoặc trang web giới thiệu sản phẩm.

Web động là một loại trang web có tính tương tác cao, có khả năng thay đổi nội dung trang web dựa trên hành vi của người dùng và dữ liệu được lấy từ cơ sở dữ liệu hoặc các tài nguyên khác. Web động thường sử dụng các ngôn ngữ lập trình web như PHP, Ruby, Python và JavaScript để tạo nội dung tương tác. Các trang web động cho phép người dùng tương tác với trang web thông qua các biểu mẫu, bảng điều khiển và các tính năng tương tác khác.

Ví dụ, một trang web động có thể cho phép người dùng đăng nhập, xem thông tin cá nhân của họ và thay đổi nó, tìm kiếm sản phẩm, thêm sản phẩm vào giỏ hàng, và thanh toán cho các sản phẩm đó. Trang web động có thể được tạo ra bằng các ngôn ngữ lập trình web như PHP, Ruby, Python hoặc JavaScript, và có thể sử dụng cơ sở dữ liệu để lưu trữ thông tin người dùng và sản phẩm.

Tóm lại, điểm khác biệt chính giữa web động và web tĩnh là tính tương tác và tính linh hoạt của nội dung trang web, trong đó web động có tính tương tác cao hơn và có khả năng thay đổi nội dung trang web dựa trên hành vi của người dùng và dữ liệu được lấy từ các nguồn khác, trong khi web tĩnh có nội dung trang web cố định và không có tính tương tác cao như web động.

Java web

Java web là một ứng dụng web được viết bằng ngôn ngữ lập trình Java, được chạy trên máy chủ web. Các ứng dụng web Java có thể chạy trên nhiều nền tảng khác nhau và cung cấp tính năng đa năng và mở rộng. Java web thường được sử dụng để phát triển các ứng dụng web doanh nghiệp, ứng dụng quản lý, trang web thương mại điện tử và các ứng dụng web khác. Các công nghệ phổ biến để phát triển ứng dụng web Java bao gồm Spring Framework, Hibernate, Struts, Servlets và JSP (JavaServer Pages).